Cookies en andere technologieën
Door op 'OK' te klikken of de site te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Astrolabe en derde partijen cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken om uw surfervaring te verbeteren en uw gebruik van onze content te analyseren en te meten. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.
AKKOORD
OK

Disclaimer & Copyright

Verzending en levering

Levering vindt plaats zodra het product gereed is. Doorgaans wordt een product binnen 2-5 werkdagen nadat de bestelling werd geplaatst, klaargemaakt en verzonden. Tijdens vakantieperiodes of feestdagen kan een langere levertijd gelden. Je hebt als klant het recht om jouw bestelling ongedaan te maken ingeval de levering van een bestelling aanzienlijk vertraagd is. Er is sprake van aanzienlijke vertraging wanneer de overeengekomen levertijd met 30 werkdagen is overschreden. Ingeval de levering is vertraagd wegens omstandigheden waar Astrolabe.nl geen verantwoordelijkheid voor draagt (inclusief vertraging of gebrekkige levering zijdens toeleveranciers, vertraging zijdens de klant en gebrekkige medewerking zijdens de klant), vormt de vertraging geen verhaalmiddel voor de klant wegens de niet-naleving van de verplichtingen, en vormt de vertraging evenmin reden tot beëindiging van de koopovereenkomst zijdens de klant.

Ingeval de bezorging wordt vertraagd of verhinderd wegens overmacht, kan Astrolabe.nl daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ingeval er sprake is van omstandigheden waarvoor Astrolabe.nl geen verantwoordelijkheid draagt, die ertoe leiden dat naleving van de leveringsverplichting zijdens Astrolabe.nl duurder uitvalt, is Astrolabe.nl niet verplicht die na te komen. Indien een bestelling aantoonbaar op tijd door Astrolabe.nl is verzonden (volgens de overeengekomen levertijd), kan Astrolabe.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de bezorging door de post- en vervoersbedrijven of een kwijtgeraakt pakket. De klant kan zich nimmer beroepen op vertraging van reeds bezorgde producten.

Bestellingen worden rechtstreeks verstuurd naar het leveradres dat je aan ons hebt doorgegeven. Onze producten kunnen niet worden afgehaald.

Retour/herroepingsrecht

Aangezien al onze producten uniek en persoonlijk worden gemaakt, is het helaas niet mogelijk om deze te retourneren, tenzij anders vermeld. Het is dan ook belangrijk om tijdens het plaatsen van de bestelling de ingevoerde gegevens goed te controleren. De bestelling kan niet worden geannuleerd, omdat die speciaal voor jou op maat wordt gemaakt.

Prijzen en betaling

Alle prijzen staan vermeld in € en zijn inclusief btw. Ook worden er verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld. Zodra een betaling is ontvangen gaan we direct voor je aan de slag.

Veiligheid

We maken gebruik van divese betaal-providers. Deze maken encrypties van al jouw bankgegevens via het zogenaamde SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit houdt in dat jouw kaartnummer of andere informatie die tijdens de transactie wordt verstrekt niet door onbevoegden kan worden afgelezen. De op Astrolabe.nl verstrekte informatie wordt enkel en alleen bewaard om jou als klant van dienst te kunnen zijn en jouw product te kunnen leveren.

Mailing en marketing

Als onderdeel van onze dienstverlening sturen wij jou een bevestiging van de bestelling. Daarnaast kunnen we je eventueel later nog mailen met producten waar je wellicht ook interesse in hebt. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor onze mailtjes middels de link onderin elke mail.

Doel en omvang

In deze voorwaarden staan de nadere voorwaarden vermeld voor de levering van de producten en diensten van Astrolabe.nl. Bij iedere aankoop dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. Astrolabe.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, waarbij die wijziging tevens voor reeds geplaatste bestellingen geldt.

Eigendomsrecht en voorbehoud

De klant verwerft pas het eigendomsrecht over het fysieke exemplaar van een product wanneer de koopsom volledig aan Astrolabe.nl is voldaan. Alle producten van Astrolabe.nl blijven diens eigendom totdat volledige betaling daarvoor is ontvangen. Nadat het eigendomsrecht op de klant is overgegaan, behoudt Astrolabe.nl zich het recht voor om het vervaardigde product als voorbeeld te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Reclameren en gebreken

Astrolabe.nl is niet aansprakelijk voor fouten die niet door de klant zijn gecorrigeerd voordat de bestelling werd uitgevoerd. Ingeval blijkt dat de levering gebreken kent of fouten bevat, dient de klant hierover binnen een redelijke termijn te reclameren door rechtstreeks contact op te nemen. Astrolabe.nl is gerechtigd te trachten een gebrek te herstellen voor zover dit binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden en voor zover blijkt dat Astrolabe.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor de fout.

NB: Geleverde producten kunnen afwijken van de voorbeelden zoals weergegeven op de website (zoals bijvoorbeeld de kleuren, uitlijning of formaten). Deze variaties kunnen niet als een fout worden beschouwd.

Beperkte aansprakelijkheid

Ingeval van vertraging, of ingeval van gebreken in de afgeleverde producten, is Astrolabe.nl niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstverlies of andere indirecte schade, inclusief verlies voortvloeiende uit de rechtspositie van de klant ten opzichte van derden. Voorts is Astrolabe.nl enkel verplicht tot het betalen van schadevergoeding aan de klant ingeval van verlies of schade die is ontstaan als gevolg van grove onachtzaamheid of opzettelijke gedragingen. Astrolabe.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade of directe schade, indien die voortvloeien uit vertraging, verloren gegevens of gederfde inkomsten.

Inhoud

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Astrolabe.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Astrolabe.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Astrolabe.nl, en zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Astrolabe.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Aan de inhoud van Astrolabe.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. Astrolabe.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, ontwikkelde content of producten.